Dr hab. Ewa Grzęda prof. UWr

Pracuje w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2010 r. redaguje rocznik „Góry-Literatura-Kultura”, od 2017 r. kieruje Pracownią Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską, współpracuje także z Redakcją „Biuletynu Polonistycznego” jako redaktor – koordynator.
Podstawowe profile zainteresowań badawczych: historia literatury i kultury XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliusza Słowackiego, antropotanatologia humanistyczna, relacje pomiędzy literaturą i naukami przyrodniczymi, semantyka i symbolika przestrzeni w literaturze i kulturze, problematyka górska w literaturze i kulturze ze szczególnym uwzględnieniem relacji z podróży i literatury wyprawowej.

Najważniejsze publikacje książkowe i monografie:

Ewa Grzęda, Funkcja i estetyka motywu drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego, Wrocław 2000.
Ewa Grzęda, Poezja pierwszej połowy XIX w. (preromantyzm – romantyzm). Antologia, pod red. J. Kolbuszewskiego, wstęp, wybór tekstów i opracowanie Ewa Grzęda, Wrocław 2007.
Ewa Grzęda, Wstęp i Komentarz [w:] Ewa Grzęda i Joanna Jesionowska, Transliteracja, [w:] Juliusz Słowacki, Album rysunkowe z Podróży na Wschód, Wrocław 2009.
Ewa Grzęda, „Będziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby…”. Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i kulturze polskiej lat 1795 – 1863, Wrocław 2012.
Ewa Grzęda, wstęp i redakcja [w:] Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, pod red. E. Grzędy i M. Ursela, Wrocław 2012.