Dr hab. Dorota Michułka prof. UWr IFP Uwr

Dr hab. Dorota Michułka prof. UWr IFP Uwr

Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej. Jest polonistką i historykiem; zajmuje się historią literatury, dydaktyką języka polskiego, literaturą dla dzieci, kształceniem literacko-kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury, edukacją humanistyczną w perspektywie socjo-kulturowej.
W latach 2000-2005 pracowała jako lektor języka polskiego w Finlandii (Slaavilainen filologian laitos, Tampereen yliopisto, Suomi) gdzie uczyła także literatury i kultury polskiej. Przebywała na stypendiach w Holandii (Department of Social Science Leiden) i USA (University of Minnesota, Minneapolis, College of Education and Human Devlopment).
Autorka pokazuje popularność tematyki górskiej w podręcznikach szkolnych do kształcenia polonistycznego, zarówno w edycjach  XIX- wiecznych (tu: artykuł „Czytankowe Alpy”),  jak i we współczesnych (tu: artykuł, którego problematyka wiąże się częściowo z górami: „Baśnie egzotyczne we współczesnych podręcznikach szkolnych. W stronę wielokulturowości”).
Ponadto autorka poddała eksploracji „górskie zagadnienia” we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. Owocem tych badań stal się artykuł: „Kategoria mimesis i poza nią.  Góry fantastyczne we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży”, „Wielogłos”….).