Prof. dr hab. Magdalena Jonca 

Pracuje w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

Zajmuje się literaturą polską XIX wieku, szczególnie epoki romantyzmu, twórczością dla dzieci i młodzieży XIX – XXI wieku, obrazem dziecka
i dzieciństwa zawartym w tekstach dla dorosłego, jak i nieletniego odbiorcy; problematyką kreacji postaci historycznych w literaturze, studiami nad spuścizną wybranych autorów (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid, A. Dygasiński, E. Orzeszkowa).

AUTORKA KSIĄŻEK:
Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku (1994);
Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku (2005);
Królowa Jadwiga. Szkice do portretu literackiego (2013).