Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską PBHnPG

jest jednostką naukowo-badawczą działającą w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od czerwca 2017 r.
Powstanie Pracowni wiąże się bezpośrednio z prowadzeniem przez obecnych członków PBHnPG wieloletnich sprofilowanych badań nad funkcją i znaczeniem przestrzeni górskiej oraz folkloru ziem górskich w literaturze i kulturze. Jednym z podstawowych założeń i postulatów badawczych formułowanych i realizowanych w ramach działalności pracowni jest interdyscyplinarność. Nadrzędnym celem pracowni jest stworzenie projektu zintegrowanych studiów humanistycznych skoncentrowanych na problematyce górskiej. Projekt ten do tej pory był realizowany częściowo na łamach rocznika „Góry-Literatura-Kultura” [rok założenia 1996 r. jako seria wydawnicza pod red. Jacka Kolbuszewskiego (t. 1 – 4), od 2012 r. jako rocznik pod red. Ewy Grzędy (t. 5 – 11)].
Od roku 2013 Instytut Filologii Polskiej UWr i Redakcja rocznika „Góry-Literatura-Kultura” we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Instytutem im. Leibniza dla Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku (GWZO) organizuje również międzynarodowe konferencje interdyscyplinarne poświęcone problematyce górskiej umożliwiające transgraniczną wymianę myśli i doświadczeń badawczych.

Potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych badań w zakresie szeroko pojmowanej problematyki górskiej uzasadnia nie tylko jej znaczenie historyczne, rozpatrywane w kontekście badań nad ewolucją sposobu reagowania na pejzaż, historią alpinizmu, andyzmu, taternictwa i himalaizmu rozumianych jako część historii cywilizacji i kultury, ale także coraz większe współczesne zainteresowanie górami i gwałtowne przemiany zachodzące w obrębie dotkniętej piętnem cywilizacji przestrzeni górskiej. Niewątpliwie wiążą się one z popularyzacją i umasowieniem różnego typu aktywności w przestrzeni górskiej. To z kolei sprzyja rozwojowi literatury i sztuki eksploatującej tematykę górską we wszystkich obiegach.

 

PODSTAWOWE CELE:

  • Prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad historycznymi i współczesnymi zjawiskami w jakikolwiek sposób związanymi z górami, które dają się skodyfikować i opisać przy pomocy narzędzi z obszaru nauk humanistycznych i społecznych z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych, dla których źródłem danych mogą być także wyniki badań z zakresu innych dyscyplin (np. nauki przyrodnicze).
  • Stworzenie platformy skutecznie upowszechniającej wyniki tych badań oraz zapewniającej transgraniczną wymianę myśli i doświadczeń.
  • Nawiązanie kontaktów badawczych z pozauniwersyteckimi instytucjami i jednostkami badawczymi prowadzącymi badania w zakresie przestrzeni i kultury ziem górskich w celu wypracowania programu oferującego humanistyczne wsparcie dla przyrodoznawstwa, ochrony przyrody, krajobrazu etc.
  • Tworzenie tematycznej bibliografii górskiej.
  • Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim: wykłady otwarte, warsztaty i seminaria.
  • Umożliwienie i ułatwienie doskonalenia warsztatu badawczego dla młodych adeptów nauki.

 

SKŁAD OSOBOWY:

KIEROWNIK PRACOWNI:
 

Dr hab. Ewa Grzęda prof. UWr IFP Uwr | czytaj dalej

ewa.grzeda@gory-pbhpg.eu
ewa.grzeda@uwr.edu.pl

SEKRETARZYNI:
Dr Anna Pigoń IFP Uwr | czytaj dalej

anna.pigon@gory-pbhpg.eu
anna.pigon@uwr.edu.pl

CZŁONKOWIE:
Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski IFP Uwr Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski IFP Uwr | czytaj dalej

jacekkolbuszewski@o2.pl

Magdalena Jonca Prof. dr hab. Magdalena Jonca prof. UWr IFP Uwr | czytaj dalej

magdalena.jonca@uwr.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz IFP Uwr Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz IFP Uwr

malgorzata.loboz@uwr.edu.pl

Prof. dr hab. Jolanta Ługowska IFP Uwr

jolanta.lugowska@uwr.edu.pl

Dr hab. Dorota Michułka prof. UWr IFP Uwr | czytaj dalej

dorota.michulka@uwr.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Misiak IFP UWr

malgorzata.misiak@uwr.edu.pl

DOKTORANCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z PRACOWNIĄ:
 

Mgr Anna Brzezińska-Winkiel IFS UWr | czytaj dalej
Mgr Paulina Drygas IFP UWr | czytaj dalej
Mgr Dorota Nowicka IFG UWr | czytaj dalej
Mgr Anna Pigoń IFP UWr | czytaj dalej
WSPÓŁPRACOWNICY Z ZEWNĄTRZ:
Prof. dr hab. Krystyna Heska Kwaśniewicz UŚ
Prof. Dr. Dietlind Hüchtker
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej (GWZO)
Dr hab. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz UW | czytaj dalej

atrzcinowicz@vp.pl

Dr Jan Pacholski IFG UWr Dr Jan Pacholski IFG UWr | czytaj dalej

 

 

 

Dr Krzysztof Prętki | czytaj dalej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

 

Prof. dr hab. Miloš Řezník
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Dr hab. Katarzyna Tałuć prof. UŚ

dr Monika Witt
Dr Monika Witt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 

Dr Jakub Żmidziński | czytaj dalej

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

 

 

 

Dr Wiesław Aleksander Wójcik
Redakcja „Wierchów”; Centralna Biblioteka Górska PTTK